Skip to main content

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.In deze algemene voorwaarden wordt OPDEMOLEN.nl aangeduid met “ODM” welke een handelsnaam is van Nitram Honkoop Holding BV gevestigd te OUDERKERK AAN DEN IJSSEL en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ODM. Uitsluitend door ODM schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met ODM niet van toepassing.

3.De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. ODM en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen.

4.Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voor zover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van ODM bepalend.

Artikel 2 – Aanbod en overeenkomst

1.Een aanbod van ODM geschiedt vrijblijvend en kan door ODM worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door ODM van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door ODM verstrekte documentatie en adviezen binden ODM niet.

2.Een aanbod van ODM is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door ODM schriftelijk is verlengd.

3.Indien een door de afnemer van ODM gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen ODM en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door ODM in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4.Indien door ODM een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen ODM en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van ODM en/of door het geven van uitvoering door ODM aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van ODM, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5.Indien door ODM geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door ODM. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6.Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door ODM en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.
7.ODM is bevoegd om de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

8.De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan ODM te vergoeden de door ODM in verband met het doen van het aanbod en het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

9.ODM is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien: a. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is; b. een tot het verlenen van – voorlopige – surseance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; c. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; d. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder ODM is gelegd; e .een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is tot stand gekomen; f. de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld; g. één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn over gedragen; h.de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

10. ODM zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

11.De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

12.Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaan making verplichting, tenzij ODM ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door ODM gefactureerde bedragen – in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst – is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 – Levering en afname

1.De levering van zaken door ODM geschiedt op de plaats van de onderneming van ODM en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. ODM is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.

2.De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door ODM aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3.Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door ODM na betaling door de afnemer van de voor – levering van – die zaken verschuldigde bedragen.

4.Door ODM kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan ODM bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door ODM zoveel mogelijk in acht worden genomen. ODM komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door ODM kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien ODM verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal ODM zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. ODM is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van ODM ingetreden omstandigheden.

5.De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst af te nemen.

6.Door ODM geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7.Onverminderd de inhoud van artikel 7 is ODM zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan ODM geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door ODM van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan ODM geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat ODM de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien ODM geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door ODM in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan ODM te vergoeden.

8.Door de afnemer van ODM aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door ODM geleverde zaken ten opzichte van door ODM bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

10.Bij een order tot 10 kilo en levering binnen Nederland berekenen wij € 7,70 verzend- en administratiekosten. Bij een levering Buiten Nederland worden afwijkende verzendkosten in rekening gebracht.

11.ODM leverd de producten tot naast of   achter de vrachtwagen op aanvraag kunnen wij de producten plaatsen op de aangegeven plaats vaak met een pompwagen of kooiaap mits dit vrij bereikbaar en toegangkelijk is. ODM of door ODM ingeschakelde logistieke partners kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de ondergrond of andere situatie’s waarover bijvoorbeeld pallets of kisten zijn verplaatst.

Artikel 4 – Prijs en betaling

1.Alle door ODM kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting (indien anders genoemd) en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden ODM niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2. ODM is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door ODM te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3.De kosten van uitvoering van na het aanbod van ODM door de afnemer verzochte en door ODM aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.Facturen – waaronder pro forma facturen – van ODM dienen te worden voldaan overeenkomstig de op het aanbod, de aanvaarding of de factuur van ODM vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden voldaan (vervaldatum).

5.Indien de afnemer verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer met ingang van de vervaldatum in verzuim en met ingang van de vervaldatum over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 12% per maand verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde bedragen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door ODM te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan ODM verschuldigd.

6. ODM is bevoegd om betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

7.De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover ODM op te schorten en/of te verrekenen met (betaling) verplichtingen van ODM tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met ODM te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

8.Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover ODM niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is ODM bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

9.De afnemer is verplicht om op eerste verzoek van ODM de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van ODM te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de afnemer de voldoening van de vorderingen van ODM desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, is ODM bevoegd om haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 – Voorbehoud van eigendom en rechten

1.Alle door ODM aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van ODM tot dat alle door de afnemer contractueel voor geleverde en/of te leveren zaken en/of verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde bedragen, waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen en in verband met de – niet correcte – uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan ODM zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het in de vorige zin bedoelde eigendomsvoorbehoud rust en zal belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis stellen.

2.Andere rechten dan eigendomsrechten worden door ODM steeds aan de afnemer verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan ODM verschuldigde bedragen – waaronder de krachtens artikel 4, lid 5, hierboven verschuldigde bedragen – en de in verband met de – niet correcte – uitvoering van de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig aan ODM zijn betaald.

Artikel 6 – Rechten van intellectuele eigendom

1.Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door ODM tot stand gebrachte en/of door ODM verstrekte voortbrengselen (zijnde: werken – waaronder computerprogrammatuur, documentatie, topografieën en databestanden -, onderscheidingstekens, uitvindingen, tekeningen, modellen en andere materialen) berusten uitsluitend bij Speelgoedsalon of haar licentiegevers. Het is de afnemer niet toegestaan om door ODM tot stand gebrachte en/of door ODM verstrekte voortbrengselen geheel of ten dele openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of – anderszins – als maker en/of rechthebbende daarvan te handelen. Door ODM ten aanzien van voortbrengselen aan de afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend in de overeenkomst uitdrukkelijk aan de afnemer verleende niet-exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van voortbrengselen in strijd met de rechten van ODM en/of haar licentiegever(s), de bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wettelijke bepalingen. Aan de afnemer verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht onverminderd een behoudens artikel 5 uit de overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid van de afnemer om van ODM betrokken zaak in het kader van de normale ondernemingsactiviteiten aan gebruikers te verkopen en te leveren.

2.Het is de afnemer niet toegestaan om aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom en omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie uit en van door ODM tot stand gebrachte en/of door ODM verstrekte voortbrengselen en geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen.
3.Het is de afnemer niet toegestaan om door ODM tot stand gebrachte en/of door ODM verstrekte voortbrengselen zonder toestemming van ODM te – doen – wijzigen.

4.Indien en voor zover het ODM computerprogrammatuur en andere materialen van derden aan de afnemer levert of anderszins verstrekt, zijn de op die programmatuur en andere materialen betrekking hebben voorwaarden van die derden van toepassing in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De afnemer aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de afnemer kennis heeft kunnen nemen door het op zijn verzoek ter inzage verstrekken daarvan door ODM.

5.De afnemer zal ODM vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat ODM door gebruik van door de afnemer verstrekte materialen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt en alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van ODM als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan ODM vergoedt.

Artikel 7 – Garantie

1.ODM garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat in geleverde zaken gedurende een periode van 12 maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten voorkomen. Deze garantie verplicht ODM uitsluitend tot – naar keuze van ODM -:a.herstel van fouten of levering van vervangende – onderdelen van – zaken door en voor rekening van ODM; b. terugbetaling door ODM aan de afnemer van de voor – het onderdeel van – de zaak, waarin de fout voorkomt, geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende – onderdelen van – zaken door ODM niet mogelijk is.

2.De in artikel 7, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van: a. zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld; b. zaken die door anderen dan door ODM zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd; c. gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken; d. zaken, waarvan de prijs – niet volledig – door de afnemer aan ODM is betaald; e. zaken, die door ODM van een toeleverancier zijn betrokken.

3.Op door ODM van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van ODM verleende garantie van toepassing. ODM zal de afnemer op verzoek over – de inhoud van – een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4.In dit artikel 7 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer ODM binnen vijf werkdagen na de levering of – bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek – binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek ODM in kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan ODM te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5.Op ODM rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.Artikel 8 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding 1.Onverminderd de inhoud van artikel 7 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van ODM beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van ODM gebaseerde vorderingen. ?

Vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar klantenservice@opdemolen.nl

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Nitram Honkoop Holding BV gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden aan:
Nitram Honkoop Holding BV,
IJsseldijk-Noord 212b
2935 BN  OUDERKERK AAN DEN IJSSEL
K.v.K. nr. 24355086
BTW-nr. NL 8126.61.795 B01